Saison auswählen : 2019 |


Wettflüge - Alttauben

{{race.race_order}} | {{race.race_name}} {{race.race_name}}
{{race.race_date}}
{{race.number_of_fanciers}} | {{race.number_of_pigeons}}
{{race.point_system_string}} | {{race.point_series_string}}
{{race.minimum_distance}} - {{race.maximum_distance}} km
{{race.race_status_expression}} ({{race.liberation_time}})

Gemeldeten Ankünfte ({{ race_detail(race.race_id).reported_count }})

Ankunft einfügen
BENZING Live
BENZING Clock race number
{{ race.benzing_race_number }}
Angeschlossenen Wettflüge
{{ connected_race.minimum_distance }} - {{ connected_race.maximum_distance }} km
{{ connected_race.number_of_fanciers }} | {{ connected_race.number_of_pigeons }}
{{ connected_race.liberation_time }}
Andere Wettflüge
{{ non_connected_race.minimum_distance }} - {{ non_connected_race.maximum_distance }}
{{ non_connected_race.number_of_fanciers }} | {{ non_connected_race.number_of_pigeons }}
{{ non_connected_race.liberation_time }}

Wettflüge - Jungtauben

{{race.race_order}} | {{race.race_name}} {{race.race_name}}
{{race.race_date}}
{{race.number_of_fanciers}} | {{race.number_of_pigeons}}
{{race.point_system_string}} | {{race.point_series_string}}
{{race.minimum_distance}} - {{race.maximum_distance}} km
{{race.race_status_expression}} ({{race.liberation_time}})

Gemeldeten Ankünfte ({{ race_detail(race.race_id).reported_count }})

Ankunft einfügen
BENZING Live
BENZING Clock race number
{{ race.benzing_race_number }}
Angeschlossenen Wettflüge
{{ connected_race.minimum_distance }} - {{ connected_race.maximum_distance }} km
{{ connected_race.number_of_fanciers }} | {{ connected_race.number_of_pigeons }}
{{ connected_race.liberation_time }}
Andere Wettflüge
{{ non_connected_race.minimum_distance }} - {{ non_connected_race.maximum_distance }}
{{ non_connected_race.number_of_fanciers }} | {{ non_connected_race.number_of_pigeons }}
{{ non_connected_race.liberation_time }}

Arten von Ergebnissen

# Name (Beschreibung) Tauben Kategorie Art Resultat Zusammensetzung Details  
1 DRPC (25%) AT Organisationen